Härmäin puhdistamo

Härmäin puhdistamolle sijaitsee Alahärmän Voltissa. Puhdistamolle johdetaan jätevedet Alahärmästä ja siirtolinjaa pitkin Ylihärmästä. Rakenteilla on myös siirtolinja Kortesjärven puhdistamolta, joka valmistuu vuonna 2024. Silloin myös Kortesjärven alueen jätevedet johdetaan Härmäin puhdistamolle.

Alahärmän alueelta viemäriverkkoon on liittynyt 2 406 asukasta ja Ylihärmän alueelta 1 686 asukasta. Viemäriverkoston kokonaispituus on 98 km, josta Alahärmän alueella 68 km ja Ylihärmän alueella 30 km. Asumajätevesien lisäksi puhdistamolle tulee teollisuuden jätevesiä.

Puhdistamo on vuonna 2008 valmistunut biologinen typenpoistolaitos, jossa fosforin poisto perustuu rinnakkaissaostukseen. Orgaaninen aines hapetetaan ilmastusaltaassa, typpi poistuu prosessin eri vaiheissa ja fosfori saostetaan pois kemiallisesti ferrisulfaatilla. Puhdistamolla muodostuva liete tiivistetään sakeuttamossa ja kuivataan suotonauhalla. Kuivattu liete toimitetaan Lakeuden Etappiin jatkokäsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Lapuanjokeen.

Puhdistamolla on Länsi-Suomen ympäristöviraston myöntämä ympäristölupa. Taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäispitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle neljännesvuosittain. Ammoniumtypen ja kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona laskettuna.

Härmäin puhdistamon lupaehdot

Pitoisuus enintään (mg/l) Poistoteho vähintäään (%)
BOD7ATU, O2
12
95
CODCr, O2
90
85
Pkok
0,4
95
NH4-N (1/1 v)
4
-
Nkok (1/1 v)
-
50

Kauhavan puhdistamo

Kauhavan puhdistamo on vuonna 1995 valmistunut rinnakkaissaostuslaitos, jossa orgaaninen aines ja ammoniumtyppi hapetetaan ilmastus­altaassa ja fosfori ja kiintoaine saostetaan kemiallisesti ferrosulfaatilla. Puhdistamolle johdetaan noin 5 800 kauhavalaisen jätevedet. Jätevesiverkoston pituus on 75 kilometriä.

Puhdistamolla muodostuva liete tiivistetään sakeuttamossa ja kuivataan suotonauhalla. Kuivattu liete toimitetaan Lakeuden Etappiin jatkokäsiteltäväksi. Puhdistetut jätevedet johdetaan Lapuanjokeen.

Puhdistamolla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa. Taulukossa on esitetty jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset enimmäispitoisuudet luontoon johdettavalle vedelle puolivuosittain, ammoniumtypen osalta vuosikeskiarvona laskettuna.

Kauhavan puhdistamon lupaehdot

Pitoisuus enintään (mg/l) Poistoteho vähintäään (%)
BOD7ATU, O2
10
92
CODCr, O2
80
90
Kiintoaine
20
90
Pkok
0,4
92
NH4-N (1/1 v)
6
90

Kortesjärven puhdistamo

Kortesjärven puhdistamo on vuonna 1984 rakennettu biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos. Laitos on tullut tiensä päähän.

Kustannustehokkaana vaihtoehtona nähtiin siirtolinjan rakentaminen Härmäin puhdistamolle. Siirtolinja valmistuu vuonna 2024, jolloin Kortesjärven jätevedet käsitellään Voltissa. 

Kortesjärven viemäriverkon piirissä on 700 asukasta ja viemäriverkkoa on 11,9 km. Rakenteilla oleva siirtolinja on 20 km pitkä.

Puhdistetun jäteveden laadun valvonta

Kauhavan ja Härmäin puhdistamon lupaehtojen toteutumista tarkkaillaan kuukausittain ja saaduista tuloksista lasketaan puolivuosittaiset keskiarvot Kauhavalla ja neljännesvuosittaiset Härmäin puhdistamolla.

Kauhavan ja Härmäin puhdistamoiden tarkkailut ovat osana Lapuanjoen yhteistarkkailua. Saaduista tuloksista laaditaan vuosiyhteenveto.

Kortesjärven puhdistamon ympäristöluvan mukaan sitä tarkkaillaan 8 kertaa vuodessa ja näytteistä lasketaan puolivuosittaiset keskiarvot. Kortesjärven puhdistamo on osana Ähtävänjoen yhteistarkkailua.

Puhdistamoiden toimintaa valvoo ELY-keskus.