Toiminta-alue

Uudisrakennuksen liittyminen verkostoon

1) Liittymähakemus

Vesihuoltolain mukaan kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus ja laitoksella liittämisvelvollisuus laitoksen toiminta-alueella.

Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitoksen vesi- tai viemäriverkostoon on jätettävä rakennusluvan yhteydessä. Hakemuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta. Lomakkeita saa myös palvelutoimistoista.

Lisätietoja vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja liitoskohdasta antaa vesihuoltoinsinööri.

2) Rakennusluvan hakeminen

Hae rakennuslupa Kauhavan kaupungin rakennusvalvonnasta. Kun olet saanut luvan, hae hyväksyntä KVV- työnjohtajalle.

Toimita Kauhavan Vedelle KVV-suunnitelmat eli kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat (KVV-laitteistoselvitys, KVV-asemapiirustus ja sen kerroksen pohjapiirustus, jossa vesimittaritila sijaitsee). Luvanvaraisissa hankkeissa varmista, että kuvat ovat samat, jotka on toimitettu rakennusvalvontaan.

3) Liittymis- ja käyttösopimus

Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden toimittamisesta ja käytöstä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.

Sopimus laaditaan liittymishakemuksen ja rakennuslupakuvien (asemapiirros, pohjapiirros ja LVI-kuvat viemärin ja vesijohtojen osalta) tietojen perusteella ja sen allekirjoittavat kaikki kiinteistönomistajat. Sopimus on tehtävä ennen kiinteistön tonttijohdon liittämistä vesihuoltoverkostoihin.

Allekirjoittamalla liittymis- ja käyttösopimuksen liittyjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia sopimusehtoja, yleisiä toimitusehtoja ja kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa sekä suorittamaan sopimuksessa mainitut maksut. Sopimuksella sovitaan myös rakennusaikaisesta veden käytöstä. Rakennusaikaisesta veden käytöstä ei laskuteta omakotitalorakentajaa.

4) KVV-suunnitelmat (Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat)

Kiinteistön liittämishankkeessa tulee KVV-suunnitelmat teettää asiantuntevalla LVI-suunnittelijalla.

Rakennuksen vesijohtoputkistoon liittyminen tulee suunnitella tarkasti. Suunnitelmissa tulee huomioida esimerkiksi tonttivesijohdon vienti vesimittaritilaan sisältäen esimerkiksi läpiviennit, suojaputki rakennuksen alla ja jäätymisen ehkäisy. Lisäksi suunnitelmilla ennakoidaan mahdolliset muutostyöt rakennuksen olemassa olevaan vesijohtoverkostoon vesimittarin jälkeen.

Asennuksissa on kiinnitettävä huomiota vesijohdon asennussyvyyteen jäätymisen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa jäätyminen on ehkäistävä käyttämällä eristystä ja/tai saattovastuksia (saattovastus asennetaan aina putken ulkopintaan).

5) Liitostyön tilaaminen

Liittymissopimuksen liitteenä olevalla kartalla on esitetty kiinteistön liittämiskohta vesijohto- ja viemäriverkostoon. Liittämiskohdassa laitoksen kunnossapitovelvollisuus päättyy ja kiinteistön kunnossapitovelvollisuus alkaa.

Liitoksen Kauhavan Vesi Oy:n verkostoon liittämiskohdassa tekee Kauhavan Vesi Oy:n asentaja. Liittämistyö tilataan vähintään 5 arkipäivää (lomakautena vähintään 10 arkipäivää) ennen tonttijohdon tekoa Kauhavan Vesi Oy:n asiakaspalvelusta puh. 0200 60200.

6) Tonttijohdon asentaminen

Tonttivesijohto on talousveden johtamista varten asennettu liitoskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto. Tonttiviemäri on liitoskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.

Tonttijohdon rakentamisesta vastaa kustannuksellaan kiinteistön omistaja. Laitos toimittaa ja asentaa tonttivesijohdon sulkuventtiilin.

Kaikki putkistojen rakentamiseen ja asennukseen liittyvät kaivuu-, täyttö- sekä mahdolliset tien alitus- ja päällystetyöt suorittaa kiinteistön omistaja omalla kustannuksellaan. Tonttijohdon ulottuessa naapurikiinteistön/kiinteistöjen maille, kiinteistönomistaja hankkii tonttijohdon rakentamista ja liitostöitä varten luvat maanomistajilta.

Kiinteistönomistaja tilaa kiinteistön vesilaitteiden asennustyöt sekä työnjohdon (KVV-työnjohto) LVI-alan urakoitsijalta. KVV-työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvonta. KVV-työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että tonttivesijohto sulkuventtiililtä vesimittarille on painekoestettu. Painekoe tulee olla tehtynä ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta. Todistus hyväksytystä painekokeesta tulee liittää rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjaan.

Kiinteistön sisäpuolisten LVI-laitteistojen asennukset tarkistaa rakennusvalvonta.

7) Vesimittariasennuksen tilaaminen

Kauhavan Vesi Oy asentaa vesimittarin, kun liittymis- ja käyttösopimuksessa mainitut maksut on maksettu ja vesijohdot ja vesikalusteet ovat käyttökunnossa. Kiinteistön LVI-asentaja asentaa kaikki valmiiksi vesimittarin asennusta varten mm. mittaritelineen (mitoitus varmistettava erikseen vesilaitokselta), sulkuventtiilit ja erillisen takaiskuventtiilin sekä tarvittaessa paineenalennusventtiilin.

Vesimittaritila tulee olla Ympäristöministeriön rakennusten vesi- ja viemärilaitteita koskevan asetuksen mukainen. Liittyjältä laskutetaan vesimittarin asennuksesta lähtien voimassa olevan hinnaston mukaista käyttömaksua ja perusmaksua.

Vesimittarin asennus tilataan vähintään 5 arkipäivää (lomakautena vähintään 10 arkipäivää) ennen asennusajankohtaa Kauhavan Vesi Oy:n asiakaspalvelusta puh. 0200 60200.

Ohjeet verkostoon liittymisestä voit ladata esitemuodossa tästä.