Veden laatu ja laadunvalvonta

Kauhavan veden toimittava vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Raakavetenä käytetty pohjavesi on luontaisesti pehmeää 0,25–1,0 mmol/l, (saksalainen kovuus asteikko 2–6 °dH.), jolloin astioiden ja pyykin pesuun ei tarvita vedenpehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti ja sen tulee täyttää talousvesiasetuksen asettamat laatuvaatimukset. Asetuksessa annetaan myös laatutavoitteita, joiden raja-arvoihin tulee pyrkiä.

Vesihuoltolaitoksella ei seurata vain verkostoon johdetun veden laatua, vaan näytteitä otetaan raakavesilähteestä, vesilaitoksilta ja kuluttajan hanasta. Mahdolliset häiriöt veden laadussa pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vesihuoltolaitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset lakisääteisen talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Talousveden valvontatutkimusohjelma on päivitetty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Kauhavan Vesi Oy jaetaan neljään eri vedenjakelu­alueeseen raakaveden alkuperän mukaan. Alueet ovat Kauhavan, Kortesjärven, Alahärmän ja Ylihärmän vedenjakelualueet. Alta voit ladata tutkimustodistukset eri alueiden verkostonäytteistä 12.9.2023.

Kauhavan vedenjakelualue
Kortesjärven vedenjakelualue
Alahärmän vedenjakelualue
Ylihärmän vedenjakelualue

Lisätietoa Kauhavan veden laadusta voit katsoa ympäristökeskuksen palvelusta.

Taulukot yleisimmistä veden laadun vakiosuureista

Talousveden puhdistustulokset ja laatuvaatimukset

Enimmäispitoisuus Kauhava Kortesjärvi Alahärmä Ylihärmä Yksikkö
Escherichia coli
0
0
0
0
0
pmy/100 ml
Enterokokit
0
0
0
0
0
pmy/100 ml
Fluoridi (F)
1,5
0,1
< 0,1
0,13
0,16
mg/l
Nitraattityppi (NO3-N)
11
< 1
< 1
< 1
6,6
mg/l

Talousveden puhdistustulokset ja laatutavoitteet

Tavoitearvo Kauhava Kortesjärvi Alahärmä Ylihärmä Yksikkö
pH
6,5 - 9,5
8,0
7,5
8,1
7,8
Mangaani (mn)
50
< 1,1
48*
< 1,1
< 1,1
µg/l
Rauta (Fe)
200
50
56*
32
8,7
µg/l
Kloridi (Cl)
250
8,3
5,4
2,7
27
µg/l
Sulfaatti (SO4)
250
12
4,7
2,7
46
mg/l
Natrium (Na)
200
< 7
22
< 7
32
mg/l
Alumiini (Al)
200
89
25
< 20
< 20
µg/l
Kovuus
0,65
0,38
0,69
0,98
mmol/l

*Kortesjärven alueen veden rauta- ja mangaani pitoisuudet voivat ajoittain ylittää talousvesiasetuksen antamat laatutavoitteet. Vesilaitokselle on suunnitteilla uusi prosessiyksikkö, joka varmistaa veden laatutavoitteiden täyttymisen.