Vedenotto ja vesilaitokset

Kauhavan Vesi Oy käyttää raakavetenä pohjavettä. Vesilaitoksen omia vedenottamoita sijaitsee Ylihärmän, Alahärmän ja Kortesjärven pohjavesialueilla. Kanta-Kauhavan vesi tulee Lappavedeltä. Lappaveden toiminnasta voit lukea Lappaveden nettisivuilta.

Pohjavesi otetaan vedenottokaivoista pumpuilla, mistä se pumpataan vesilaitoksille. Vesilaitoksilla raakavesi käsitellään juomavedeksi. Pohjavesi sisältää luontaisesti rautaa ja mangaania, jotka poistetaan laitoksilla saostuskemikaalien ja suodatuksen avulla. Veden pH:ta joudutaan myös nostamaan, esim. kalkkikivellä tai lipeällä, jotta vesi ei syövyttäisi kupariputkia.

Vedenjakelu

Vesilaitokselta vesi johdetaan vesijohtoverkostoa pitkin asiakkaille. Vesijohtoverkoston osia ovat vesitornit, paineenkorotusasemat ja alavesisäiliöt.

Vesitorneja on Kauhavalla ja Alahärmässä. Vesi pumpataan vesilaitoksilta vesitorniin, josta se virtaa omalla paineella asiakkaille. Alueilla, joilla ei ole vesitornia vesi pumpataan paineenkorotusasemien pumpuilla asiakkaille.

Vesisäiliöt turvaavat veden saatavuuden huoltotoimenpiteiden ja mahdollisten häiriötilanteiden aikana, esimerkiksi vesijohtoputkien rikkoutuessa.

Veden laatu ja laadunvalvonta

Kauhavan veden toimittava vesi on laadultaan hyvää ja turvallista käyttää. Raakavetenä käytetty pohjavesi on luontaisesti pehmeää 0,25–1,0 mmol/l, (saksalainen kovuus asteikko 2–6 °dH.), jolloin astioiden ja pyykin pesuun ei tarvita vedenpehmentimiä eikä runsaasti pesuaineita.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti ja sen tulee täyttää talousvesiasetuksen asettamat laatuvaatimukset. Asetuksessa annetaan myös laatutavoitteita, joiden raja-arvoihin tulee pyrkiä.

Vesihuoltolaitoksella ei seurata vain verkostoon johdetun veden laatua, vaan näytteitä otetaan raakavesilähteestä, vesilaitoksilta ja kuluttajan hanasta. Mahdolliset häiriöt veden laadussa pyritään havaitsemaan ja niihin puuttumaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vesihuoltolaitosten oman seurannan lisäksi talousveden laatua valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset lakisääteisen talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Talousveden valvontatutkimusohjelma on päivitetty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Lisätietoa Kauhavan veden laadusta löydät erilliseltä Veden laatu -sivulta.

Taulukot yleisimmistä veden laadun vakiosuureista

Talousveden puhdistustulokset ja laatuvaatimukset

Enimmäispitoisuus Kauhava Kortesjärvi Alahärmä Ylihärmä Yksikkö
Escherichia coli
0
0
0
0
0
pmy/100 ml
Enterokokit
0
0
0
0
0
pmy/100 ml
Fluoridi (F)
1,5
0,1
< 0,1
0,13
0,16
mg/l
Nitraattityppi (NO3-N)
11
< 1
< 1
< 1
6,6
mg/l

Talousveden puhdistustulokset ja laatutavoitteet

Tavoitearvo Kauhava Kortesjärvi Alahärmä Ylihärmä Yksikkö
pH
6,5 - 9,5
8,0
7,5
8,1
7,8
Mangaani (mn)
50
< 1,1
48*
< 1,1
< 1,1
µg/l
Rauta (Fe)
200
50
56*
32
8,7
µg/l
Kloridi (Cl)
250
8,3
5,4
2,7
27
µg/l
Sulfaatti (SO4)
250
12
4,7
2,7
46
mg/l
Natrium (Na)
200
< 7
22
< 7
32
mg/l
Alumiini (Al)
200
89
25
< 20
< 20
µg/l
Kovuus
0,65
0,38
0,69
0,98
mmol/l

*Kortesjärven alueen veden rauta- ja mangaani pitoisuudet voivat ajoittain ylittää talousvesiasetuksen antamat laatutavoitteet. Vesilaitokselle on suunnitteilla uusi prosessiyksikkö, joka varmistaa veden laatutavoitteiden täyttymisen.